Ved brug af nolas.dk accepterer du vores privatlivspolitik

Vi ❤︎ digital markedsføring.

Vi ❤︎ digital
markedsføring.

Betingelser

For at undgå misforståelser, er alle vores aftaler skriftlige og de bygger altid på vores salgs- og leveringsbetingelser her på siden.

$ 1. Generelt.

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

$ 2. Tilbud.

Tilbudet skal accepteres skriftligt af køber.

$ 3. Betaling.

Betaling skal ske senest 10 dage efter levering

Betalingen skal finde sted ved indbetaling på vedlagte kontonummer

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, med mindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

$ 4. Ejendomsforhold.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

$ 5. Levering og forsinkelse.

Levering til køber sker for købers regning og risiko.

En overskridelse af leveringstiden med 30 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

Ved ændring af kravspecifikation, af køber, kan leveringsdatoen, af sælger, skydes 3 måneder fra ændringens dato.

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 3 måneder.

$ 6. Mangler.

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af det, fra sælger, leverede.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamere som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 1 måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

$ 7. Ansvarsbegrænsning.

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

$ 8. Lovvalg og værneting.

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved SØ- og Handelsretten i København